ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 2022/11/24 ساعت 4:20 صبح