از این گذشته، یک مدل از قبل برای دوره پس از 2026 تنظیم شده است: اکتاویا پرفروش اشکودا قرار است در آینده به یک خودروی الکتریکی تبدیل شود.