این امکان وجود دارد که تنها یکی از این دو دستگاه در واقع عرضه شود. که می تواند پایان سال 2023 یا در ابتدای سال 2024 (منبع: بلومبرگ).