هرکسی که در Amazon Prime Video مشترک شده باشد، در جای دیگری نیز توسط سه بازیگر اصلی سرگرم خواهد شد. به عنوان مثال، جیمز می اخیراً در حال کاوش در ایتالیا (نمایش در آمازون) بود، ریچارد هاموند تلاش کرد از یک جزیره فرار کند (نمایش در آمازون) و جرمی کلارکسون یک کشاورز کم و بیش موفق شد (نمایش در آمازون) – قطعا ارزش دیدن دارد، حتی بدون بازیگران خودرو.