با این حال، ایکیا به طور کامل افزایش قیمت اسپیکرهای سیمفونیسک را پس گرفت. به جای 129 یورو، مشتریان اکنون دوباره قیمت قبلی 99.99 یورو را پرداخت می کنند.