تا 60 درصدبه گفته شرکت های خدمات عمومی آلمان، می تواند قیمت برق در سال آینده افزایش خواهد یافت. سخنگوی انجمن شرکت های شهرداری (VKU) به Neue Osnabrücker Zeitung گفت. در مقایسه با قیمت گاز، قیمت برق تا کنون کمتر افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر حذف اضافه بار EEG است که از اول جولای 2022 لغو شد.

اخیراً یک هشدار ناامیدکننده از اسپارکاسه نشان داد که تورم افسارگسیخته چقدر وجهه آلمان را تغییر داده است. خانوارها با یک درآمد خالص کمتر از 3600 یورو در ماه در حال حاضر هیچ پولی در پایان ماه باقی نمانده است و گاهی اوقات مجبور می شوند برای پر کردن شکاف ها از پس انداز خود استفاده کنند. به گفته هلموت شلوی، رئیس اسپارکاسه، این موضوع بر 60 درصد از خانوارهای خصوصی آلمان تأثیر می گذارد.