بر مشاور روبو پولت را بگذار لنز و خودکار بر اساس الگوریتم ها و از پیش تعیین شده پروفایل ریسک و در مورد تقسیم مربوطه به سهام و ETF اوراق قرضه تصمیم می گیرد. این کار شما را از بیشتر تلاش های سرمایه گذاری رها می کند و از اشتباهات ناشی از احساسات جلوگیری می کند. در مقایسه با یک مدیر دارایی کلاسیک، وجود دارد هزینه های قابل توجهی کمتر بر. ETF ها از اصل استفاده می کنند تنوع بخشی: با سرمایه گذاری همزمان در شرکت ها، کشورها و صنایع مختلف، ریسک نکول به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

پیشنهاد را در Quirion ببینید

به این ترتیب پاداش 100 یورویی دریافت می کنید

  • حداقل با حداقل یک برنامه پس انداز ETF تنظیم کنید نرخ پس انداز ماهیانه 25 یورو
  • طرح پس انداز باید برای 12 ماه راه اندازی باقی بماند (300 یورو مبلغ سرمایه گذاری)
  • تسهیلات باید توسط 2023/03/13 انجام شود
  • حق بیمه حداکثر تا پایان آوریل 2024 به حساب تسویه حساب واریز می شود

آیا پول من با Quirion امن است؟