حامیان مصرف کننده نمی خواهند بپذیرند که DAZN قیمت های خود را دو برابر کرده است. نمونه شکایت علیه ارائه دهنده پخش جریانی ورزشی در حال آماده شدن است. انجمن فدرال مراکز مصرف کننده از مشترکین آسیب دیده می خواهد در این دعوی شرکت کنند.منبع