او اجازه نداشت سال نو را تجربه کند: پاپ بندیکت شانزدهم در 31 دسامبر 2022 درگذشت. مؤمنان در سراسر جهان برای پاپ متوفی، که تا زمان استعفای داوطلبانه اش بین سال های 2005 و 2013، رئیس کلیسای کاتولیک روم بود، سوگواری می کنند. پاپ بازنشسته با نام ژوزف آلوسیوس راتزینگر روز پنجشنبه در رم به خاک سپرده خواهد شد. ZDF مراسم تشییع جنازه را همراهی می کند و بنابراین برنامه را در صبح به دریا می اندازد.

برای مراسم خاکسپاری پاپ: ZDF برنامه صبحگاهی را بازسازی می کند