اشکالات تکراری در Zelda: Breath of the Wild تا به امروز ادامه دارد و شکی نیست که در Tears of the Kingdom موارد بیشتری نیز وجود خواهد داشت. روش های قبلی کشاورزی هر چند خیلی راحت بودندکه احتمالا برای نینتندو خیلی رنگارنگ بود.