یادداشت: هوش مصنوعی و سیاستهای مالکیت فکری

مورد دیگر یک رمان به نام “روزی که یک کامپیوتر رمان مینویسد” است که توسط هوش مصنوعی نگاشته شده است. چند مثال از اختراعات یا آفرینشهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی را نام ببرید. اخیرا سیستمهای هوش مصنوعی به حدی از تکامل رسیدهاند که بتوانند کارهایی که قبلا تنها توسط انسان انجام میگرفت را انجام دهند. در اینجا لازم است تفاوتی بین آثار و اختراعات تولیدشده توسط انسان و آثار و اختراعات تولیدشده توسط ماشین قائل شویم. این امر شامل اختراعات و آثار تولیدشده توسط انسان و همچنین هوش مصنوعی میشود. یکی از این عوامل قدرت محاسبهی رو به افزایش هوش مصنوعی است. “یادگیری ماشینی” (machine learning) و “یادگیری عمیق” (deep learning) دو زیرمجموعه از هوش مصنوعی هستند. برای مثال “خروجیهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی” مبنای ثبت دو اظهارنامهی ثبت اختراع بود:. نمونهی دیگر “پرترهی ادموند بِلِمی” یکی از نقاشیهای گروه پرترهی خانوادهی افسانهای بلمی است که توسط هوش مصنوعی پدید آمده است. دادهها عناصری ضروری در بکارگیری هوش مصنوعی هستند و از این رو به طور بالقوه از ارزش اقتصادی برخوردارند. آثار و اختراعات تولیدشده توسط انسان: این آثار تحت چارچوبهای فعلی مالکیت فکری از جمله حق اختراع، کپیرایت، طرحهای صنعتی و اسرار تجاری مورد حمایت واقع میشوند.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری fudzilla لطفا از سایت ما دیدن کنید.

در راستای الزام به ارتقای اختراع و ابتکار برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همهی کشورها، کشورهای عضو از وایپو خواستهاند تا مجمعی به منظور مباحثه و تبادل نظر دربارهی هوش مصنوعی و سیاستهای مالکیت فکری تشکیل دهد. گزارشی با عنوان “روشهای تکنولوژی 2019 وایپو: هوش مصنوعی” نیز نشان میدهد که اختراعات هوش مصنوعی از جنبهی نظری فراتر رفته و به عرصهی عمل راه یافتهاند. به عنوان مثال وقتی ایمیلهای مزاحم و تبلیغاتی برای کاربری ارسال شده و در جعبهی دریافت او ذخیره میگردد، کاربر با کلیک بر روی گزینهی اسپم، ایمیل مربوطه را برچسبگذاری کرده و به سیستم فیلترینگ ایمیل خود میآموزد که ایمیلهایی با کلیدواژههای مشابه را در جعبهی اسپمها ذخیره کند. دادههای آموزشی بدین صورت عمل میکنند: دادههای ورودی (input) را به یک پاسخ برچسبگذاری شده مرتبط میسازند که موجب میشود سیستم هوش مصنوعی یاد بگیرد و انجام امور محوّلشده را بهبود ببخشد. این فرآیند شبیه به یک شناخت زیستی عملی actual biological cognition است: درست همانند آنکه کودک یاد میگیرد که اشیاء (مثلا یک فنجان) را از نمونههای مشابه با همان شیء (دیگر انواع فنجان) تمایز دهد.

اختراعات هوش مصنوعی و آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی چطور حمایت میشوند و سیاستهای فعلی مالکیت فکری در این زمینه چگونه است؟ هوش مصنوعی همچنین تکنولوژی استفادهی کلی را برای کمک در حوزهی کاربرد، مدیریت و سازماندهی ابزارها و سیستمهای مالکیت فکری است. استفاده میکند تا به طور مستمر خود را ارتقا دهد؛ همچنین قادر است بدون اینکه از قبل برنامه یا دستورالعمل معینی دریافت کرده باشد، تصمیمگیری نماید. دادههای آموزشی نوع خاصی از دادهها هستند که به الگوریتمهای یادگیری ماشینی وارد میشوند و به سیستم میآموزند که با استفاده از الگوهای پایهای موجود در دادهها، در موارد مشابه دیگر نیز تصمیمگیری کنند. هدف نهایی سیستم مالکیت فکری تشویق به نوآوری از طریق تکنولوژیهای جدید و اقدامات مبتکرانه است. هوش مصنوعی عمومی به نوعی از سیستمهای هوش مصنوعی اشاره دارد که قادرند همه نوع فعالیت فکری که مغز انسان انجام میدهد را با موفقیت انجام دهند، همچنین از توانایی فرضی ماشین در پیشی گرفتن از مغز انسان برخوردارند. تعریف جهانی واحدی از هوش مصنوعی وجود ندارد. وایپو یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل است که مجمعی جهانی در خصوص اطلاعات، سیاستها و خدمات مالکیت فکری و همکاری بین کشورهای عضو را بر عهده دارد. وایپو توسعهی یک نظام بینالمللی مؤثر و متعادل مالکیت فکری که نوآوری و خلاقیت را برای همگان فراهم سازد را در دستور کار دارد.

“امیلی هاول” و “بات دیلان” نیز دو برنامهی کامپیوتری هستند که با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی آهنگسازی میکنند. از آن پس سیستم با استفاده از الگوریتمی که به او ارائه شده، هر گونه ایمیلی که کلمات مشابهی داشته باشد (مثلا حاوی واژگانی همچون تبلیغ، جایزه، قرعهکشی، شانس و غیره) باشد را بدون نیاز به دریافت دستور مجدد از کاربر، تحت عنوان اسپم قرار میدهد. همانگونه که سرعت توسعهی هوش مصنوعی بالا میرود، تأثیر و استفادهی عمومی آن نیز افزایش مییابد و تأثیر قابل توجهی بر جامعه و اقتصاد آن خواهد داشت. عامل دیگر در دسترس بودن دادههای شفاف (clean)، ساختاریافته (structured) و آموزشی (training) است که معمولا توسط انسانها تولید میشوند و از این رو نام آن یادگیری ماشینی نظارت شده / supervised machine learning است. هوش مصنوعی شاخهای از علوم کامپیوتر است که به توسعهی ماشینها و سیستمهایی میپردازد که قادر به انجام کارهایی هستند که پیش از این تصور میشد تنها با هوش انسانی قابل انجام است.