در سه ماهه سوم شما می توانید حدود 304000 مشتری قراردادی جدید پیشنهاد خود را متقاعد کنند. 46.9 میلیون اتصال هم اکنون تامین می شود که 26 میلیون آن قراردادهای مدت معین دارند. فقط تجارت تلفن ثابت در حال رکود است.

طبق ارزیابی خود، در Telefónica Deutschland و برند o2 آن، پیشرفت در گسترش شبکه 5G باعث افزایش فروش شده است. اکنون 75 درصد از جمعیت باید به شبکه 5G دسترسی داشته باشند. گسترش سراسری در آلمان نیز باید زودتر از حد انتظار به دست آید.

Telefónica Deutschland: درآمد o2 افزایش یافته است

طبق اظهارات خود، Telefónica در ارتقاء زیرساخت 5G سریعتر از حد انتظار پیشرفت می کند. 75 درصد از جمعیت آلمان اکنون باید بتوان از شبکه 5G استفاده کرد. این توسعه در سطح منطقه، که در واقع برای پایان سال 2025 برنامه ریزی شده است، قرار است زودتر تکمیل شود. Telefónica می خواهد هدف جدیدی را در فوریه 2023 تعیین کند.