گزارش‌ها حاکی از آن است که اکنون به نظر می‌رسد چیزی شبیه به یک معکوس بوده است. بر این اساس، تابع Maestro حتی می تواند در موارد فردی مورد استفاده قرار گیرد فراتر از 2027 فراهم كردن. صحبت از تمدید فردی برای تعویض کارت وجود دارد که ظاهراً شرکت آمریکایی با بانک‌ها به توافق رسیده است (منبع: مجله manager).