برای اینکه بتوانید از درخواست اتصال در برنامه جدول زمانی بایرن BEG و برنامه عامل مسیر DB Regio استفاده کنید، تابع مکان باید فعال شود. شما همچنین نیاز به اتصال به اینترنت دارید. امکان گزارش درخواست اتصال از طریق وب سایت های تلفن همراه یا از طریق دفترچه یادداشت (منبع: Bayerische Eisenbahngesellschaft) وجود ندارد.

با ICE L، یک قطار جدید راه دور به زودی در دسترس خواهد بود: