ما آنقدر دور نمی رویم. با هر سقوط، یک گوشی هوشمند همیشه به طور متفاوتی سقوط می کند و می تواند تاسف بار در لبه فرود بیاید و همچنان بشکند. بنابراین همچنان باید مراقب باشید که گلکسی S23 جدید را روی زمین نیندازید. با این حال، اگر این اتفاق بیفتد، احتمال شکستن شیشه جدید دوباره کمی کمتر است.