ما نگاهی دقیق تر به ژنراتور خورشیدی Jackery انداختیم:

قیمت و موجودی Jackery LightTent-AIR

هنگامی که سلول های خورشیدی LightTent-AIR باز می شوند به عنوان یک سایبان از هر دو طرف عمل می کنند، اما در صورت بسته شدن نیز می توانند انرژی تولید کنند. از آنجایی که سلول های خورشیدی در دو طرف بلند نصب می شوند، می توان انرژی زیادی تولید کرد. اقدامات احتیاطی مختلف باید اطمینان حاصل کند که می توانید با خیال راحت بخوابید.