ما آلمان را بلافاصله پس از اتحاد مجدد می نویسیم. فیلمی وارد سینماها می شود و تبدیل به یک کالت مطلق می شود. نام او مانتا مانتا است. بیش از 30 سال بعد، عاقبت بی وقفه پخش می شود. تریلر اول طعم اول را می دهد و ثابت می کند که تیل شوایگر جدی است و کارها را به نصف انجام نمی دهد.

کلاسیک از سال 1991: