جدا از چند بلیت باقی مانده، کنسرت ها در حال حاضر به طور رسمی فروخته شده اند.