به گفته رامونا پاپ، رئیس انجمن فدرال سازمان های مصرف کننده، مردم بسته های امدادی را “بسیار پیچیده” می دانند. علاوه بر این، آنها هستند از نظر اجتماعی نامتعادل. پرداخت های مستقیم سریع تر و منصفانه تر خواهد بود. اقدامات امدادی مانند ترمز قیمت برق و گاز در حال حاضر “بر اساس اصل قوطی” توزیع می شود.