تعداد کمی از مصرف کنندگان از اقدامات کمکی دولت فدرال برای بحران انرژی راضی هستند. بر اساس یک نظرسنجی نماینده، بیش از نیمی از اقدامات انجام شده تاکنون بسیار یا بهتر بگوییم ناراضی هستند. فقط تعداد کمی متوجه تسکین قابل توجهی می شوند.

مصرف کنندگان از بسته های امدادی ناراضی هستند

یک نیروگاه بالکن می تواند هزینه های برق را کاهش دهد:

مرکز مصرف کننده: بسته های امدادی بسیار پیچیده است

بر اساس یک نظرسنجی نماینده، اکثریت مردم از اقدامات انجام شده تاکنون برای مقابله با بحران انرژی ناراضی هستند. 57 درصد نشان دادند که یا خیلی یا بهتر از اقدامات امدادی قبلی ناراضی هستند از دولت فدرال هستند. بسته به درآمد، تفاوت های زیادی در ارزیابی وجود دارد. در میان افرادی که درآمد خالص خانوار تا 1500 یورو در ماه دارند، تنها 30 درصد بسیار یا نسبتاً راضی هستند.

کمک هزینه برای افرادی که به آنها نیاز دارند نمی توان قبض انرژی را پرداخت کرد77 درصد فکر می کنند این ایده خوبی است. برای افرادی که کمتر از 1500 یورو در ماه در اختیار دارند، این رقم 87 درصد است (منبع: فدراسیون سازمان های مصرف کننده).