تعداد کمی از مصرف کنندگان از اقدامات کمکی دولت فدرال برای بحران انرژی راضی هستند. بر اساس یک نظرسنجی نماینده، بیش از نیمی از اقدامات انجام شده تاکنون بسیار یا بهتر بگوییم ناراضی هستند. فقط تعداد کمی متوجه تسکین قابل توجهی می شوند.

مصرف کنندگان از بسته های امدادی ناراضی هستند

بر اساس یک نظرسنجی نماینده، اکثریت مردم از اقدامات انجام شده تاکنون برای مقابله با بحران انرژی ناراضی هستند. 57 درصد نشان دادند که یا خیلی یا بهتر از اقدامات امدادی قبلی ناراضی هستند از دولت فدرال هستند. بسته به درآمد، تفاوت های زیادی در ارزیابی وجود دارد. در میان افرادی که درآمد خالص خانوار تا 1500 یورو در ماه دارند، تنها 30 درصد بسیار یا نسبتاً راضی هستند.

تنها 17 درصد بر این عقیده اند که به طور محسوسی از کنار آمدن با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی راحت شده اند. از هر ده مصرف کننده هفت نفر نگران هستندکه از نظر مالی تحت فشار بحران انرژی قرار خواهد گرفت. به هر حال، 42 درصد از افراد مورد بررسی انتظار دارند که اقدامات بیشتر تسکین قابل توجهی برای آنها به همراه داشته باشد.

کمک هزینه برای افرادی که به آنها نیاز دارند نمی توان قبض انرژی را پرداخت کرد77 درصد فکر می کنند این ایده خوبی است. برای افرادی که کمتر از 1500 یورو در ماه در اختیار دارند، این رقم 87 درصد است (منبع: فدراسیون سازمان های مصرف کننده).

یک نیروگاه بالکن می تواند هزینه های برق را کاهش دهد:

مرکز مصرف کننده: بسته های امدادی بسیار پیچیده است

به گفته رامونا پاپ، رئیس انجمن فدرال سازمان های مصرف کننده، مردم بسته های امدادی را “بسیار پیچیده” می دانند. علاوه بر این، آنها هستند از نظر اجتماعی نامتعادل. پرداخت های مستقیم سریع تر و منصفانه تر خواهد بود. اقدامات امدادی مانند ترمز قیمت برق و گاز در حال حاضر “بر اساس اصل قوطی” توزیع می شود.