این آخرین بهینه سازی برای سیستم مک فعلی بوده و نخواهد بود، زیرا macOS 13.2 برای پایان ژانویه انتظار می رود. توسعه دهندگان در حال حاضر به اولین نسخه پیش از انتشار دسترسی دارند. سپس این خواهد شد سال آینده همراه با iOS 16.3 و Co. منتشر و منتشر شد.