صرف نظر از مشکلات غیرمنتظره، وقفه هایی به دلیل تعمیر و نگهداری اعلام شده است. در اینجا مشکلات و مشکلات فعلی که ممکن است در چند روز آینده نیز پیش بینی شود، آورده شده است:

تاریخ مکان ها خدمات مختل شده دلیل / وضعیت
19.11. منطقه مونیخ / مناطق کد پستی 803** – 809**, 812** – 813**, 815** – 816** موبایل: تلفن و اینترنت 2G/4G/5G ناشناخته / کار در حال انجام است
11/15 کابل: تلفن، اینترنت و تلویزیون مشکلات برق / درست شد
11.11. موبایل: تلفن و اینترنت 2G/4G ناشناس / درست شد
10.11. کابل: تلفن، اینترنت و تلویزیون آسیب کابل / درست شد
10.11.