ما به شما نشان می دهیم تک فریم از 99 انیمه – و شما باید به ما بگویید که کدام است. فقط حرفه ای های واقعی همه سریال ها را می شناسند: