مستقل از اپراتور شبکه آژانس شبکه فدرال کم کم صبر خود را از دست می دهد. نقاط مرده در آلمان طبق برنامه ریزی بسته نشده است. تا آگوست، تنها 89 به جای 600 نقطه سفید باید از نقشه محو می شد. اگر الزامات عرضه در ابتدای سال آینده برآورده نشود، ممکن است جریمه هایی قابل پرداخت باشد.