Ungallant Knights را در Resident Evil 4 Remake پیدا کنید و شکست دهید

برای تلاش “Ungallant Knight” در Resident Evil 4 Remake باید یک شوالیه خطرناک را با زره طلایی در مقبره پیدا کنید و شکست دهید. در این مرحله ما به شما کمک می کنیم تا شوالیه را پیدا کنید و کار را حل کنید.

بازسازی Resident Evil 4

شوالیه Ungallant را شروع کنید

شکست دادن شوالیه طلایی در مقایسه با شوالیه های معمولی دشوارتر است. شما نمی توانید انگل آشکار او را از جلو ضربه بزنید زیرا در پشت او است. ابتدا باید دو شوالیه معمولی را شکست دهید که خیلی راحت تر می توانید به انگل آنها ضربه بزنید.

شما می توانید این کار را در Resident Evil 4 Remake درست در ابتدای فصل 10 شروع کنید. قبل از رفتن به سمت شرق به سالن رقص، می توانید برگه آبی رنگ برای این ماموریت را در اتاق رقص پیدا کنید.

رهایی:2014/02/28