همچنین می توانید فروشگاه را گسترش دهید و پیشنهادات بیشتری دریافت کنید. در مجموع پس از باز کردن قفل فروشگاه دو توسعه وجود دارد:

  1. شما فروشگاه را برای 1000 سکه ستاره باز می کنید.
  2. برای 10000 سکه، قسمت بالای آن بزرگ می شود تا بتوانید مبلمان بیشتری بخرید. ویترین فروشگاه نیز اضافه خواهد شد.
  3. برای 25000 سکه ستاره، یک فضای پنجره اضافی و فضای مبلمان اضافی در طبقه بالا دریافت می کنید.

هنگامی که فروشگاه را باز کردید، می توانید هر روز کالاهای جدیدی را در آن خریداری کنید. اگر پول کافی ندارید، خیلی هم بد نیست. این پیشنهاد در حال حاضر اغلب تکرار می شود. بازنشانی فروشگاه هر روز ساعت 10 صبح در منطقه زمانی ما (GTM+2) انجام می شود.

آیا نیاز فوری به استار سکه دارید تا بتوانید تمام کالاهایی را که دلتان می خواهد بخرید؟ سپس پیوند مقاله ما را دنبال کنید که در آن به شما نحوه پرورش پول با بادمجان را نشان می دهیم. توصیه می کنیم تا جایی که می توانید از ویژه روزانه خریداری کنید. در نتیجه، ظاهراً پس از تنظیم مجدد فروشگاه، کالاهای جدید بیشتری وارد گردش می شوند. آیا از مقالات خسته شده اید؟، می توانید لباس ها و لباس های خود را طراحی کنید.