کدام ارائه دهنده استریم برای شما مناسب تر است؟

مدیر جدید یک دوست قدیمی است

همچنین یک چیز جدید جلوی دوربین است. کلودیا فون براوچیتش که از سال 2019 به عنوان جانشین کلاوس استرونز این قالب را تعدیل کرده است، خداحافظی می کند. شما دنبال می کنید متیو کیلینگ، که بینندگان Sat.1 از قبل از نمایش هایی مانند “ران” یا “بزرگترین بازنده” می شناسند. کشتن غریبه نیست: از سال 2018 او مرتباً نماینده دوربین بوده است. با وجود نوآوری ها، تداومی نیز وجود دارد.