Resident Evil 4 Remake: تمام پازل های برق را حل کنید

پس از ورود به فریزر با کارت کلید، ترمینال دیگری را در سمت راست خود خواهید دید. این معما اختیاری است اما در صورت حل شدن به اسلحه LE 5 جایزه می دهد. در تصاویر زیر می توانید ببینید که چگونه می توانید این کار را برای هر دو سطح دشواری انجام دهید.

راه حل پازل برق خانه فریز در کمک / عادی.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حل پازل برق خانه فریز در کمک / عادی. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حلی برای پازل برق در فریزر در Veteran/Pro.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حلی برای پازل برق در فریزر در Veteran/Pro. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

معماهای برق در دفع زباله (فصل 14)

بستر، زمینه:Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8، Nintendo Wii

پایانه های برق اینگونه کار می کنند

همانطور که قبلا ذکر شد، اولین ترمینال را در مقابل ایستگاه تشریح خواهید دید. شما باید پازل را حل کنید تا وارد ایستگاه تشریح شوید، جایی که “کارت کلید سطح 1” را دریافت خواهید کرد. دو تصویر زیر راه حل هر دو سطح دشواری را به شما نشان می دهد.

راه حل برای پازل برق در ایستگاه تشریح در حالت کمک / عادی.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حل برای پازل برق در ایستگاه تشریح در حالت کمک / عادی. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حلی برای پازل برق در ایستگاه تشریح در Veteran/Pro.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حلی برای پازل برق در ایستگاه تشریح در Veteran/Pro. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

پازل برق در فریزر (فصل 13)

حال بحث چرخش صحیح قطعات و یافتن ترکیب مناسب است. سمت راست بالای صفحه به شما نشان می دهد که جریان در حال حاضر به چند نقطه پایانی می رسد. همه کارها را درست انجام دادی باید سوئیچ را کاملاً به سمت راست حرکت دهید و راه حل خود را تأیید کنید. در زیر راه‌حل‌های همه پازل‌ها را برای سطوح دشواری Assisted/Normal و Veteran/Pro به شما نشان می‌دهیم.

پازل های برق در ایستگاه تشریح (فصل 13)

رهایی:2014/02/28

کمی بعد آخرین ترمینال در فصل 14 را در زباله دانی خواهید یافت. در دو تصویر زیر نحوه حل معما را بسته به درجه سختی ثبت کرده ایم.

راه حلی برای معمای برق در دفع زباله در حالت کمکی/عادی.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حلی برای معمای برق در دفع زباله در حالت کمکی/عادی. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حل پازل برق در دفع زباله در Veteran/Pro.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
راه حل پازل برق در دفع زباله در Veteran/Pro. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

در هر دو فصل 13 و 14 از Resident Evil 4 Remake، پایانه هایی برای یک قفل الکترونیکی پیدا خواهید کرد که برای پیشرفت به حل پازل های برق نیاز دارید. این می تواند کمی مشکل باشد، به خصوص که پازل ها در سطوح دشواری بالاتر تغییر می کنند. در این راهنما راه حل های همه پازل ها را به شما نشان می دهیم.

بازسازی Resident Evil 4