به هر حال، نینتندو اکنون به آرامی بیشتر و بیشتر آشکار می شود درباره The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. تریلر جدیدی از موفقیت سوئیچ اطلاعاتی در مورد داستان و توانایی های جدید لینک نشان می دهد.