می توانید آن را در این نمای کلی پیدا کنید همه پیگلین ها و ساختمان های آنها

چه پیگلین هایی در Minecraft Legends وجود دارد؟

سازندگان پیگلین می توانند ساختمان های مختلفی بسازند:

ساختمان اثر
توزیع کننده نه زمین پایین را ایجاد کنید، دشمنان را به عقب برگردانید
پرتاب کننده پیگلین بشکه ها را با پیگلین پرتاب کنید
برج سنبله میله های آتشین را شلیک می کند
برج خار دشمنان را به عقب برمی‌گرداند، در برابر گولم مصون است
برج بلیز دشمنان نزدیک را مشتعل می کند
گودال خوک خوکچه ها را تخم ریزی می کند
direhorn توزیع کنندگان سریعتر Nether
محاصره برد برجک را افزایش دهید
سوسو زدن تعمیر ساختمان های پیگلین