اطلاعات بیشتری در مورد قیمت سرویس جدید در بیانیه مطبوعاتی وجود ندارد. بنابراین به احتمال زیاد قیمت های معمول Nextbike در اینجا اعمال خواهد شد. وجود دارد به صورت دقیقه یا ماهانه و از 1 یورو در هر 15 دقیقه یا 10 یورو در ماه شروع می شود (مشاهده در Nextbike).