اساساً برای همه کسانی که نمی خواهند پول زیادی برای ساعت هوشمند خرج کنند و فقط می خواهند هر از چند گاهی تمرین کنند. در مقایسه با ساعت‌های بسیار گران‌تر، داده‌های به‌دست‌آمده نباید کاملاً دقیق باشند. بنابراین برای ورزشکاران سرگرمی که فقط می خواهند چیزی از تمرینات خود بگیرند مناسب تر است.