اگر همچنان قصد خرید دوچرخه الکترونیکی را دارید، ADFC به شما توصیه می کند از قبل به قدرت موتور مورد نیاز فکر کنید. زیرا با گشتاور موتور کمتر، اجزای محرک نیز دوام بیشتری دارند. در مشاوره خرید ما یک مرور کلی از دوچرخه های الکترونیکی توصیه شده وجود دارد.