پیش پرداخت یا قابل پایان ماهانه، کدام انتخاب بهتر است؟ در این ویدیو بدانید:

معامله تعرفه از sim.de برای چه کسانی ارزشمند است؟