گلدان کامل و لبه بندرگاه اضطراری پرواز می کنند

اما اولی برنامه مراسم تشییع پاپ بندیکت شانزدهم را تغییر نمی دهد. در مواقعی که پخش خدمات عمومی به طور فزاینده ای مورد انتقاد قرار می گیرد، احتمالاً یک انتقال دوگانه برای پرداخت کنندگان هزینه خوب نخواهد بود. رئیس جدید ARD نمی خواهد چیزی در مورد ادغام این دو پخش کننده بداند.منبع

ZDF حدود دو ساعت تشییع جنازه پاپ را همراهی خواهد کرد. برنامه عادی از ساعت 11:15 ادامه دارد.

آندریاس کلینر که از میدان سنت پیتر در رم به صورت زنده گزارش می دهد، این نمایش را رهبری خواهد کرد. کلینر چیزهای خود را می داند: این روزنامه نگار چندین سال در رم خبرنگار بود و مسئول گزارش در مورد واتیکان بود. او توسط یورگن ارباخر، که خود یک الهیدان و روزنامه نگار و خبرنگار ZDF برای مسائل کلیسا است، حمایت می شود.

بینندگان ZDF باید امروز، در 5 ژانویه برنامه همیشگی خود را کنار بگذارند به طور مشخص، دو برنامه «پُل دیگ – سرویس روزانه» و «نوتروف هافن کانته» از برنامه صبحگاهی حذف می شود. مراسم تشییع پاپ بندیکت شانزدهم ساعت 09:05 آغاز می شود.

بینندگان ZDF می توانند منتظر یک سورپرایز این پنجشنبه باشند. این تلویزیون در حال بازسازی برنامه صبحگاهی خود است و برنامه های مورد علاقه مخاطبان “پول دیگ – سرویس روزانه” و “نوتروف هافن کانته” را حذف می کند. دلیل این بازسازی یک مرگ است.

او اجازه نداشت سال نو را تجربه کند: پاپ بندیکت شانزدهم در 31 دسامبر 2022 درگذشت. مؤمنان در سراسر جهان برای پاپ متوفی، که تا زمان استعفای داوطلبانه اش بین سال های 2005 و 2013، رئیس کلیسای کاتولیک روم بود، سوگواری می کنند. امروز پاپ بازنشسته با نام جوزف آلوسیوس راتزینگر در رم به خاک سپرده شده است. ZDF مراسم تشییع جنازه را همراهی می کند و بنابراین برنامه را در صبح به دریا می اندازد.

برای مراسم خاکسپاری پاپ: ZDF برنامه صبحگاهی را بازسازی می کند

با پخش جریانی، شما مدیر برنامه خود هستید:

رئیس ARD نمی‌خواهد با ZDF ادغام شود