در زبان آلمانی محاوره ای و زبان جوانان، “مشروع” عمدتاً به معنای “استفاده می شود.واقعا” یا “واقعی” استفاده شده. بنابراین شما از کلمه برای خط کشی در عبارتی استفاده می کنید که شما جدی است یا معتبر است است. چیزی هم اگر حلال باشد «مشروع» است، مرتب و منظم یا معقول همچنین می توان آن را با کلمات آلمانی “جدی” یا “در واقع” جایگزین کرد.