زمستان گران خواهد بود – این بسیار واضح است. علیرغم ترمز قیمت برق و گاز، شهروندان باید خیلی بیشتر در جیب خود فرو کنند. بنابراین دستور روز این است: صرفه جویی در انرژی. اکنون کارشناسان 5 نکته کاربردی را بیان کرده اند که هر خانواده می تواند بدون تلاش زیاد از آنها برای صرفه جویی در انرژی در زمستان استفاده کند.