رفتار نادرست می تواند منجر به آتش سوزی و انفجار شود. بنابراین مهم است که به نگهداری صحیح کارتریج های گاز توجه کنید.

سیلندرهای گاز را ذخیره کنید

  • ذخیره نکنید آیا مجاز به نگهداری بطری های گاز در زیر سطح زمین هستید؟ در اینجا قوانین مشابهی برای کارتریج های گاز اعمال می شود.
  • ممکن است ذخیره کند حداکثر دو سیلندر گاز هم اندازه در آپارتمان یا خانه. سوله باغ هم هست. یکی از آنها باید در حال استفاده باشد، دیگری ممکن است به عنوان جایگزین در اتاق دیگری قرار گیرد.
  • در بیرون ذخیره کنید بدون هیچ مشکل و محدودیتی در زیر سایبان امکان پذیر است. توصیه می شود فقط تعداد سیلندرهای گازی را که واقعاً نیاز دارید ذخیره کنید. علاوه بر این، شما باید آنها را از دسترسی غیرمجاز محافظت کنید. سیلندرهای گاز پر و خالی باید جداگانه نگهداری شوند.

یک ژنراتور خورشیدی می تواند برق شما را تامین کند:

در تامین گاز زیاده روی نکنید