کابینت های حفره مستطیلی را در Resident Evil 4 باز کنید

کابینت شماره 2 در کتابخانه: واقع در شمال کتابخانه قبل از انتقال به سالن بزرگ. در کمد گنج “سیاهگوش طلایی” را خواهید یافت.

محل و راه حل این کمد (منبع: Screenshot GIGA).
مکان و راه حل برای گنجه شماره 4 (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

نسخه:1.1.0

رهایی:2014/02/28

کابینت شماره 1 در کتابخانه: واقع در سطح مرتفع جنوب کتابخانه. در این کابینت می توانید تفنگ تهاجمی CQBR را پیدا کنید.

محل و راه حل این کمد (منبع: Screenshot GIGA).
مکان و راه حل برای گنجه شماره 3 (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

برای کابینت های با فرورفتگی مستطیلی به کلید مخصوص نیاز دارید. این مکعب عجیب نامیده می شود و شما فقط می توانید او را در دوره 9 پیدا کنید. بنابراین در ابتدا نمی توانید کمد را با یک فرورفتگی مستطیلی در سالن از فصل 7 باز کنید.

در Resident Evil 4 Remake کابینت هایی با فرورفتگی های مستطیلی در قلعه پیدا خواهید کرد که باز کردن آن ها چندان آسان نیست. ما به شما نشان خواهیم داد که کجا می توانید مکعب عجیب و غریب مورد نیاز برای این کار و همه محلات چنین کابینت ها را پیدا کنید.

بازسازی Resident Evil 4

بلوک عجیب را پیدا کنید