فناوری Greater Bay قبلاً به خاطر باتری های شارژ سریع خود شناخته شده است. در ماشین الکتریکی GAC Aion V LX Plus مدلی استفاده می شود که هشت دقیقه طول می کشد تا از 0 تا 80 درصد شارژ شود.