هنوز هم بسیاری از برنامه های درجه یک منحصراً برای iPhone و iPad وجود دارد. تا اینجا، این شامل GoodNotes نیز می شد. GoodNotes اخیراً برای تبلت های اندرویدی نیز در دسترس قرار گرفته است.