به دایره تاریک نزدیک شوید تا زمانی که بتوانید با آن صحبت کنید. با پورتال تعامل دارد و صدایی را می شنوید که از شما می خواهد کارهای زیر را انجام دهید:

  1. “حرف درست را بگو یا برو.” پاسخ: سیب زمینی
  2. “کلمه بعدی را بگویید و مطمئن شوید که کلمه درست است.” پاسخ: یک کتاب
  3. «کلمه بعدی را بگویید و مطمئن باشید. زمان رو به اتمام است.” پاسخ: رویاها
  4. “کلمه بعدی را بگو… کلمه مهر طلسم.” پاسخ: هیگیتوس پیجیدوس!
  5. “کلمات کمی باقی مانده است. کلمه بعدی خود را با دقت بیان کنید.» پاسخ: فوگو
  6. «کلمه بعدی خود را با دقت بیشتری بیان کنید. تو فرصت های کمی برای اثبات خودت به من داری.” پاسخ: کریستال
  7. “یک کلمه دیگر. همین الان صحبت کن دارم از شنیدنش میمیرم.” پاسخ: جمع آوری کنید
  8. کلمات کمی باقی مانده است. یک چیز دیگر بگو عاقلانه از آن استفاده کنید.» پاسخ: فراموش کردن
  9. “فقط دو کلمه باقی مانده است. مورد بعدی را بگو.» پاسخ: تمشک
  10. “آخرین چالش شما فرا رسیده است. حرف آخر را بزن و به سرنوشتت مهر بزن.» پاسخ: شعبده بازي

سیب زمینی بنفش و معجون بنفش سلطنتی

اگر تلاش های دیگر سیب زمینی را حل کنید، معجون های بیشتری دریافت خواهید کرد. اگر آنها را با هم مخلوط کنید، معجون رنگین کمان به دست می آید. شما از این برای به دست آوردن یک همدم حیوان جدید استفاده می کنید. شما باید ماموریت های سیب زمینی زیر را حل کنید: