در زبان انگلیسی «پریود» معانی مختلفی دارد. ترجمه شده به آلمانی می تواند به معنای چیزی مانند “دوره”، “مدت زمان”، “زمان” یا “درس” باشد. اما در زبان جوانان و در چت، این کلمه معنای دیگری دارد: «پریود» سپس به معنای «نقطه» است. این به معنای علامت نقطه گذاری است. کلمه «دوره» برای تأکید و تقویت گزاره قبلی به کار می رود.