ویژگی مفید جوامع را بهتر می کند

هدف از عملکرد پیشنهادی جدید تشویق سایر اعضای جامعه است برای کمک به کشف گروه های جدید. برای اینکه هرزنامه در اینجا رخ ندهد، ادمین ها به عنوان تصمیم گیرنده دخالت می کنند. هنوز مشخص نیست که آیا می توان جوامع را نیز به گونه ای تنظیم کرد که پیشنهادات گروهی امکان پذیر نباشد.

بستر، زمینه:اندروید

WhatsApp: پیشنهادات گروهی برای جوامع

یک ویژگی جدید برای جوامع در نسخه بتا واتس اپ برای اندروید ظاهر شده است و هم اکنون در حال آزمایش است. این باید به اعضا این فرصت را بدهد برای پیشنهاد گروه ها به مدیرانکه از نظر موضوعی با جامعه مطابقت دارد. اگر مدیران تصمیم مثبت بگیرند، گروه بخشی از جامعه خواهد شد. با این حال، کاربران خودشان تصمیم می گیرند که آیا می خواهند به انجمن بپیوندند یا خیر. این به طور خودکار اتفاق نمی افتد.

واتس اپ در حال کار بر روی یک ویژگی جدید برای جوامع است. اعضا می‌توانند گروه‌های جدیدی را به ادمین‌ها پیشنهاد دهند که سپس به همراه همه کاربران بخشی از انجمن می‌شوند. با این حال، کاربران همیشه باید کنترل خود را در مورد اینکه آیا می‌خواهند بپیوندند یا نه حفظ کنند.