Google Maps عملکردهای زیادی دارد که به شما در زندگی روزمره کمک می کند. اما بیش از 130 میلیون نفر در جهان وجود دارند که به آسانی ما این کار را ندارند. شما توسط یک معلولیت محدود شده‌اید و به قابلیت دسترسی متکی هستید. این دقیقاً همان چیزی است که Google Maps اکنون در برنامه Android و iOS نشان می دهد.

Google Maps قابلیت دسترسی را نشان می دهد

عملکرد جدید Google Maps اکنون در سراسر جهان در دسترس است و می تواند توسط شما در برنامه در دستگاه Android یا iOS فعال شود. تونستم روشنش کنم و امتحانش کنم.