پس از فعال شدن، یک نتیجه می شود افزایش قابل توجه عملکرد در نوار وظیفه. سریعتر از قبل بارگیری می شود، که به ویژه هنگام ورود به سیستم یا پس از راه اندازی مجدد قابل توجه است. نمادهای پین شده سریعتر آماده می شوند و انیمیشن ها روان تر اجرا می شوند (منبع: PhantomOcean3 در توییتر).

مجوز:نسخه کامل