مجوز:نرم افزار رایگان

به واتساپ مرتباً عملکردهای جدیدی داده می شود که کم و بیش به شما مربوط می شود. با این حال، مدتی است که می توانید تنظیماتی ایجاد کنید که از شما بهتر محافظت کند. در ابتدا فقط برای آزمایش کنندگان بتا در دسترس بود، اکنون برای همه شما قابل دسترسی است.