لینچن مسابقات اسب دریایی را اجرا می کند، اما زلزله اخیر همه اسب های دریایی را از دست داده است و قرار است آنها را در دهکده پیدا کنید.

یادداشت مهم: برای اینکه بتوانید این کوئست جانبی را کامل کنید، برای گرفتن حشرات و سایر موجودات کوچکتر به شبکه نیاز دارید. پس از خدمت NPC Maki در رستوران و انجام ماموریت او، آن را دریافت خواهید کرد.

اسب دریایی زرافه را پیدا کنید