همه باید این ترکیب کلید را بدانند

زبان ها:آلمانی انگلیسی فرانسوی

مخصوصاً گیمرها مشکل را می دانند: گاهی اوقات بازی شما هنگ می کند. اگر ALT + F4 کلاسیک شما را ناامید کند، مدیر وظیفه نیز می تواند در اینجا کمک کند. در نهایت، شما همچنین می توانید از مدیر وظیفه برای پایان دادن به برنامه ها و فرآیندها استفاده کنید. این احمقانه است که گاهی اوقات بازی اجازه نمی دهد مدیر وظیفه در پیش زمینه ظاهر شود. در عوض، ابزار ویندوز باز است اما روی صفحه نمایش شما قابل مشاهده نیست.

مجوز:نسخه کامل

CTRL + SHIFT + ESC: به این ترتیب مدیر وظیفه را سریعتر راه اندازی می کنید

اگر ویندوز دوباره قطع شده باشد، مدیر وظیفه اغلب در مواقع اضطراری نجات دهنده است. اما در واقع از چه ترکیب کلیدی برای فراخوانی ابزار مفید ویندوز استفاده می کنید؟ بگذارید حدس بزنم: CTRL + ALT + DEL – درست است؟ این نیز کار می کند، اما ترکیب کلید دیگری وجود دارد که می توانید از آن برای راه اندازی سریعتر Task Manager استفاده کنید.