به اصل مطلب می‌پردازیم: شوفا وضعیت اقتصادی کشور را با کلماتی ترسناک توصیف می‌کند. قیمت های سرسام آور انرژی و تورم بی سابقه بسیاری از مصرف کنندگان را خفه می کند. هر دوم آلمانی در چند ماه گذشته حتی مجبور شده است به افراط و تفریط متوسل شود.

شوفا

در شش ماه گذشته مجبور شد هر دوم آلمانی ها از پس انداز خود استفاده می کنندبرای حفظ استاندارد زندگی خود (منبع: شوفا). این نتیجه یک نظرسنجی نماینده شوفا بود. در مقایسه با سال قبل، این رقم مثبت 12 درصد است. نتیجه تلخی که دکتر دکتر می گوید: «مردم در آلمان دارند ذخایر خود را مصرف می کنند. اوله شرودر، عضو هیئت مدیره شوفا.

با این حال، ذخایر تنها در صورت وجود قابل دسترسی هستند. به گفته شوفا، این اغلب در گروه های درآمد پایین تر صدق نمی کند. برای تأمین مخارج زندگی، مردم به طور فزاینده ای از حساب های خود اضافه برداشت می کنند یا پرداخت ها را به تاخیر می اندازند. Schufa همچنین متوجه می شود که بین ماه های آگوست و اکتبر تعداد افرادی که در آنها حضور دارند است پیش فرض پرداخت برای اولین بار ثبت شده، نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است. شرودر گفت: «این یک تحول نگران کننده است.

آلمانی ها می خواهند هنگام خرید کمتر هزینه کنند

Sparkasse به آلمان به همان اندازه دراماتیک Schufa نگاه می کند. اخیراً گفته شد خانوارهایی که درآمد خالص آنها 3600 یورو است، بی پول می شوند. به گفته هلموت شلویز، سرمربی اسپارکاسه، امیدی به بهبود سریع وجود ندارد.