این فیلم ترسناک علمی تخیلی تاریک باید باعث ایجاد لرز در ستون فقرات شما شود. ما به شما خواهیم گفت که در کجا می توانید وحشت را از فضا ریشه کنید.